Bergu Logga

BERGU's

Pneumatiska Transportsystem

Transportprincipen är att förflytta material i ett slutet rörsystem med den kinetiska energin i en luftström. Pneumatiska transportsystem kan man indela efter två principer - kontinuerlig transport och batchvis transport.

BERGU Bulksändare transporterar batchvis alla typer av pulver och granulat, 0 – 25 mm./partikel, så väl in som ut ur processen.


Transporterna delas upp i två huvudgrupper, mellan- och högtryckssystem. Trycket i systemet står i direkt relation till fyllnadsgraden av material i ledningen.


Ett mellantryckssystem (1,0 – 3,5 bar) kallas dense phase- och högtryckssystem (3,5 – 7,0 bar) kallas plug- transport.

Lågtryckssystemen är en kontinuerlig transport där man doserar ner en mindre mängd material in i ett högt kontinuerligt luftflöde där transporttrycket är lägre än 1,0 bar.


Lågtryckssystem används ofta då man kontinuerligt vill dosera in en mängd material i en process, som tex. vid rökgasrening.

Bergu lågtryck dilute-phase-system.

Bergu standard dense-phase-system.

Produkter

PNEUMATISK BULKSÄNDARE

Sändaren är en diskontinuerligt arbetande matningsenhet för tillförsel av bulkgods till en transportledning.

PNEUMATISKT LÅGTRYCKSSYSTEM

Pneumatiskt lågtryckssystem är en kontinuerlig transport för pulverformigt material som doseras ner i en luftström som skapas av en sidokanalsfläkt eller blåsmaskin.